Naturskolans teman

Naturskolan leds av Haltias naturpedagog som tar med sig eleverna ut i naturen för aktiviteter, upplevelser, inspiration och inlärning. Det går att välja mellan sex olika teman.

Naturskoldagarnas program kan innehålla till exempel friluftsliv, undersökning av naturen, spel, lekar, sinnesövningar, grönt drama och äventyrspedagogik. I naturskolan tillämpas en mångsidig utomhuspedagogik och programmen stöder den nya läroplanen för den grundläggande utbildningen. I programmen kombineras flera läroämnen, så som omgivningslära, biologi, geografi, historia, samhällslära, gymnastik och huslig ekonomi.

Flygekorren och skogens hemlighet

Det berättas i skogen om en hemlighetsfull flygande hjälte… Ändå har ingen sett till hjälten på länge. Kan vi hitta tips om var flygekorren är och vad den håller på med? Medan vi söker lär vi också känna skogens andra invånare. Kanske de andra arterna kan hjälpa oss att hitta flygekorren?

Programmet Flygekorren och skogens mångfald passar för elever i åk 3-4. Programmet tar 4 timmar inklusive matpaus. Inlärningsmålen är att:

 • Lära sig om flygekorren som art och dess levnadssätt
 • Förstå varför flygekorrarna skyddas
 • Förstå arternas roll som en del av skogen som helhet
 • Kunna iaktta naturen
 • Kunna röra sig i naturen
 • Utvärdera sin egen inlärning under dagen
Liito-orava LIFE logoja

Min skog – en elevcentrerad skogsutfärd

Vad betyder skogen för mig, och vad finns det i skogen? I programmet ger vi oss ut på en elevcentrerad upptäcktsfärd i skogen. Vi inleder dagen med att skapa skogsutfärdens regler tillsammans och funderar på vad som är roligt att göra i skogen. Eleverna iakttar skogen och får tillsammans välja vad de utforskar mera. Vi tar tillsammans reda på kännetecknen för en naturenlig skog och bekantar oss med skogens invånare. Avslutningsvis lär sig eleverna om naturskyddets betydelse genom att planera egna miniatysnationalparker.

Programmet Min skog passar för elever i åk 5-6. Programmet tar 4,5 timmar. Inlärningsmålen är att:

 • Förstå huvuddragen i hur ett skogsekosystem fungerar
 • Förstå betydelsen av naturskyddet och naturskyddsområden
 • Kunna iaktta naturen och dess arter
 • Förstärka delaktigheten
 • Utvärdera sin egen inlärning under dagen
Oppilaat rajaavat tutkimusaluetta metsässä.

Historiska spår i naturen

Under historiedagen får eleverna åka på en tidsresa till den senaste istiden och därifrån via sten- och metallåldrarna till medeltiden, varefter vi återvänder till nutiden. Genom experimentell arkeologi lär vi oss förstå och tolka historiska förändringar. Vi reflekterar över människans och naturens förhållande under olika tider och söker historiska spår i Noux natur.

Temat passar för elever i årskurs 5–7. Programmet tar fem timmar. Inlärningsmålen är att:

 • Väcka tankar kring förhållandet mellan människan och naturen genom tiden
 • Förstå hurudana förändringar som har skett i Noux natur och vilken människans roll i dem är (miljön förändras både naturligt och p.g.a. människan
 • Förstå förändringens tidsbegrepp
Elever bygger med käppar i skogen

Fåglarnas vår – flyttresor och risbon!

(endast april-maj)

Vad sysslar fåglarna med i maj? Hur ser björktrastens ägg ut? Varför har korsnäbben en så underlig näbb? Vem vinner fåglarnas sångtävling? Under fågelutfärdsdagen lär vi oss hur man kan iaktta fåglar med hjälp av kikare och hörseln. Vi söker tecken på bobyggande och tar reda på om bofinkarna, flugsnapparna och andra flyttfåglar återvänt från söder.

Temat Fåglarnas vår passar för elever i årskurs 5-9. Programmet tar 4,5 timmar. Inlärningsmålen är att:

 • Väcka intresse för fågelutfärder
 • Lära sig iaktta fåglar i naturen
 • Förstå hur fåglarna anpassar sig till sig sin livsmiljö, deras levnadssätt, beteende och ekologista nisch
 • Lära sig känna igen de vanligaste skogsfåglarna
 • Förstå varför fåglarnas livsmiljöer är hotade och hur de kan skyddas
Oppilas rakentaa linnuspesää räkättirastaan mallin mukaan.

Friluftsliv

Länge leve allemansrätten! Temat genomförs i form av en dagsutflykt, då vi njuter av den vackra naturen i Noux och lär oss viktiga friluftsfärdigheter. Vi tillreder mat på stormkök. Det doftar rök och vi hittar fram med hjälp av karta och kompass. Utfärden ger också bra möjligheter till att utveckla gruppandan.

Temat friluftsliv passar för elever i årskurs 5-9. Programmet tar fem timmar. Inlärningsmålen är att:

 • Bli intresserad av friluftsliv och av att skaffa sig egna friluftserfarenheter
 • Lära sig att röra sig i naturen på ett miljövänligt och tryggt sätt
 • Lära sig friluftsfärdigheter och förstå friluftslivets miljöpåverkan
 • Förstå vad allemansrätten innebär.
Oppilaat harjoittelevat kartanlukua.

Skogens mångfald i fokus

Hur ser en skog i naturligt tillstånd ut och hur skiljer den sig från en ekonomiskog? Hurdana växter, svampar, småkryp och större djur kan man hitta i Noux skogar? Vad kan du själv göra för en mångfaldig skogsnatur? Under naturskoldagen bekantar vi oss med skogarna i Haltias närmiljö med ett undersökande grepp. Eleverna får själva planera och genomföra en forskning där vi söker tecken på skogens mångfald, såsom artrikedom och ålder.

Programmet Skogens mångfald i fokus passar för årskurs 8. Programmet tar 4,5 timmar. Inlärningsmålen är att:

 • Förstå huvuddragen i hur ett naturenligt skogsekosystem fungerar
 • Lära sig känna igen skillnaderna mellan ekonomiskog och naturlig skog
 • Kunna iaktta och undersöka skogens arter och fenomen
 • Förstå betydelsen av naturskyddet och naturskyddsområden
 • Utvärdera sin egen inlärning under dagen

Livets spel – en GPS-utfärd i naturens mångfald (materialet är på finska)

Lyckas du hålla din art och dess population vid liv i Livets spel? Livets spel spelas i Haltias närmiljö där vi rör oss från ställe till ställe med hjälp av gps. Under spelets gång lär vi oss på ett mångsidigt sätt vad naturens mångfald innebär.

Temat naturens mångfald passar bäst för elever i årskurs 8–9 samt andra stadiet. Programmet tar 4,5 timmar. Inlärningsmålen är att:

 • Förstå begreppet naturens mångfald och varför mångfalden är viktig
 • Förstå att människan är en del av naturen och helt beroende av ekosystemens livskraftighet
 • Lära sig huvuddragen av hur ett skogsekosystem fungerar
 • Förstå orsakerna till utrotningshotning och lära sig hur naturens mångfald kan skyddas
 • Kunna röra sig i naturen

Ta kontakt

Epost

haltia.luontokoulu(at)metsa.fi

Elina Pilke

Naturvägledningchef

elina.pilke(at)metsa.fi

tfn 040 581 3534

Maria Salin

Naturpedagog

maria.salin(at)metsa.fi

040 7538087

Jaana Muhonen

Reserveringar för skolgrupper (andra än naturskolan)

jaana(at)haltia.com

tfn 040 7796 762

This post is also available in: FI