Ansvarstagande Haltia

Samhällsansvar

Finlands naturcentrum Haltias samhällsansvar omfattar ekologiskt, socialt och kulturellt ansvar. Haltias utställningar, guidningar, naturskoldagar och evenemang stöder och förstärker individens relation till naturen och hens ansvarstagande för miljön. Haltia har förbundit sig till hållbar utveckling i sin verksamhet. Haltia har utsett ett hållbarhetsteam som möts regelbundet. Finlands naturcentrum Haltia tilldelades år 2015 ett pris för hållbar utveckling vid den prestigefyllda tävlingen European Museum of the Year.

Ekologiskt ansvar: Ekologiska Haltia

Redan från planeringsfasen har målet varit att skapa en så ekologisk byggnad som möjligt för att bidra till att klimatmålen förverkligas. Haltia är byggd i trä. Byggnadens arkitektoniska lösningar, så som den fönsterfria norra väggen och byggnadens placering på tomten, minimerar värmeförlusten och tar hänsyn till de olika väderstreckens egenskaper. Ett bra exempel på detta är den södra väggen, vars panoramafönster släpper in stora mängder naturligt ljus. Byggnadens värms upp och avkyls i huvudsak med hjälp av bergvärmesystemet. Byggnaden är nästan 100 % självförsörjande när det gäller avkylning, och ungefär 75 % självförsörjande när det gäller uppvärmning. Resten av uppvärmningsbehovet täcks med utomstående el som produceras med förnybara energikällor. Därtill har Haltia solpaneler som producerar el för byggnaden med hjälp av solenergi. Även hissens inbromsningsenergi tas till vara som el och utnyttjas på något annat ställe. Haltia är full av energibesparande, avancerade tekniska lösningar. Belysningen i lokalerna tänds och släcks automatiskt då en person kommer in i eller lämnar utrymmet. På samma sätt blir lampornas ljusstyrka starkare eller mattare beroende på hur mycket ljus det kommer utifrån. Haltias aktiva, självreglerande luftkonditioneringssystem reagerar på antalet personer i byggnaden. Systemet möjliggör också övervakning och reglering av inneluftens kvalitet. De automatiska blandarna och vattenfria pissoarerna minskar vattenförbrukningen. Från vår till höst värms bruksvattnet främst upp med energi från solfångarna och om vintrarna med bergvärme. Haltias utställningar använder sig av högkvalitativa multimediainnehåll. Projektorerna och skärmsystemen som skaffats för kunna visa dessa innehåll har rätt lång livslängd, låg energiförbrukning och hög återvinningsgrad. Apparaterna har standby-läge, och deras ljusstyrka justeras automatiskt enligt omgivningsljuset. Därtill har de försetts med koldioxidavtrycksmätare som övervakar apparaternas energiförbrukning.

Haltian jäkälä tarraleima

Alltid med hänsyn till naturen

Haltias tjänster tar hänsyn till naturen. Rutterna som ligger nära Haltia har planerats med tanke på områdets naturvärden. Rutterna är långvariga och har låga livscykelkostnader. Underhållet har ordnats på ett sätt som sliter så lite på naturen som möjligt. Besökare ges tips om naturvård och skräpfritt friluftsliv.

Spillvärmen som produceras av köksapparaterna iRestaurang Haltia tas till vara och utnyttjas effektivt. Maten som serveras i restaurangen lagas så långt som möjligt på ekologiska, inhemska och närproducerade råvaror. Restaurangen använder enbart hållbart fångad fisk och vegetariska rätter serveras dagligen. Restaurangen utnyttjar största delen av eventuellt matspill. Restaurang Haltia har beviljats ett Ekokompass-certifikat. Vid upphandlingar föredrar Haltia hållbara och miljömärkta produkter. Produkterna i Haltia Shop har valts noggrant med tanke på att de förstärker människans förhållande till naturen. I byggnaden sorteras och återvinns allt avfall effektivt. Haltias anställda och besökare utbildas i att sortera rätt. Det är möjligt att resa till Haltia med kollektivtrafik  och vi uppmuntrar våra besökare att välja detta alternativ då de deltar i evenemang. Vi informerar om kollektivtrafiken särskilt på sociala medier.

Socialt ansvar: Att vistas i naturen främjar välbefinnandet.

Haltian lähiluonto sekä Nuuksion kansallispuiston metsät ja vedet tarjoavat hyvät retkeily- ja virkistäytymismahdollisuudet. Maksutta on käytettävissä mm. tulipaikkoja, retkeilyreittejä sekä retkeilyneuvonta Haltiassa.

Haltia kannustaa kestävään retkeilyyn, jossa otetaan vastuu ympäristöstä. Luontokasvatuksen avulla lisätään ymmärrystä luonnonsuojelun merkityksestä ja tuetaan ihmisten luontosuhteen rakentumista. Luontokoulun ja opastustuotteiden sekä tapahtumien avulla mahdollistetaan kaikenikäisille pääsy luontoretkille, erityisesti panostetaan lapsiin ja nuoriin. Haltia on tehnyt kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen, jossa on sitoutunut viestimään kestävän retkeilyn ja luontosuhteen vahvistumisen tukemiseksi. Luonnossa liikkumisen terveys- ja hyvinvointivaikutukset ovat yksi pääviesteistä.

Moni on kiinnostunut tekemään konkreettisia tekoja luonnon hyväksi. Haltiaa isännöivä Metsähallitus tarjoaa yhteistyössä järjestöjen kanssa monenlaisia mahdollisuuksia vapaaehtoistoimintaan suojelualueiden hoidon, uhanalaisen lajiston sekä riista- ja kalakantojen kestävyyden parissa. Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevien ihmisten määrä on kasvussa.

Nuorten oppimista ja työllistymistä tuetaan

Haltia työllistää vuosittain useita nuoria ja tekee yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Opiskelijoille tarjotaan harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja sekä erilaisia projekti- ja päättötyöaiheita.

Haltia tuottaa perusopetuksen opetussuunnitelmaa tukevia luontokoulupäiviä, opastuksia, koulutuksia ja työpajoja. Kouluja ja päiväkoteja kannustetaan myös omatoimiseen retkeilyyn valmiiden ohjelmien sekä lainattavien materiaalien ja varusteiden avulla.

Kulturellt ansvar: skydda arvet

Kalevala on Haltian arkkitehtuurin inspiraation lähde. Kulttuuriperintö näkyy Haltiassa tilojen nimistä opastuksen sisältöihin asti.

Suomalaisen luonnon ja jokamiehenoikeuksien merkitystä osana suomalaista kulttuuriperintöä tuodaan esiin. Haltian tapahtumissa, opastuksissa ja koulutuksissa siirretään eteenpäin mm. retkeily- ja muita luonnossa liikkumisen taitoja.

Haltia osana Metsähallituksen kestävän kehityksen ohjelmia

Metsähallituksen vastuullisuusohjelma >>

Metsähallituksen toimintatapaohje >>

Metsähallituksen luontopalveluiden kestävän luontomatkailun periaatteet >>

Haltian kestävän kehityksen tekoja

Haltia on mukana Valitse vastuullisemmin -palvelussa, joka auttaa valitsemaan kestävämpiä tapoja elää ja viihtyä Helsingissä. Palvelu siivilöi Helsingin kaupunkimarkkinointisivusto MyHelsinki.fin sisällöstä vastuullisempia palveluja, kuten ravintoloita, liikkeitä, käyntikohteita, tapahtumia ja majoitusvaihtoehtoja. 

Ekoteknologik

Bergvärme, solfångare, gräsbelagt tak, självreglerande ventilation och belysning – i Haltia har miljön uppmärksammats i allt. Bakom det miljövänliga naturcentrumet ligger en välgjord design och moderna ekologiska lösningar. Haltia har ritats och byggts enligt principerna för hållbart byggande, med ett så litet koldioxidavtryck som möjligt som mål. Miljöaspekterna beaktas även i Haltias verksamhet.

Miljövänlighet börjar med arkitektur…

Haltia har planerats så att uppvärmning, avkylning och belysning förbrukar så lite energi som möjligt. Tack vare byggnadens runda form är storleken på byggnadens skal i förhållande tills dess kubikvolym väldigt liten. På det här viset blir värmeförlusten ytterst liten. Byggnadens terrass är placerad så att den skuggar de lägre våningarna, vilket ger ett minskat nerkylningsbehov på sommaren. Byggnaden har få fönster, vilket minskar såväl nerkylningsbehovet som värmeförlusten. När Haltia ritades togs även väderstrecken och dygnsväxlingen i beaktande. På så sätt har man låtit naturen bidra till en effektiv och miljövänlig uppvärmning och belysning.

 …och kompletteras med toppmodern teknologi

Haltia är fylld med toppmoderna teknologiska lösningar, vilket möjliggör en effektiv och miljövänlig verksamhet. Alla tekniska lösningar har valts med tanke på apparaternas livslängd och återvinningsbarhet. Dessutom hade man redan i upphandlingsfasen fastställt att Haltias leverantörer ska uppfylla vissa miljökrav även i sin egna verksamhet. Haltias VVS-teknik, elteknik, släcknings- och säkerhetssystem, presentationsteknik och hela fastighetens informationssystem har planerats i sista detalj så att de är ekologiskt effektiva och kompletterar varandra så bra som möjligt.

Haltias EMYA-pris för hållbar utveckling

Våren 2015 tilldelades Finlands naturcentrum Haltia som första i världen ett pris för hållbar utveckling vid den prestigefyllda tävlingen European Museum of the Year.

Lämmitys & jäähdytys

LVI-tekniikka

Haltia lämpenee ja jäähtyy auringosta ja maasta saatavalla energialla. Tavoitteena on, että Haltia on lämmityksen suhteen 75-prosenttisesti omavarainen ja jäähdytyksen suhteen 100-prosenttisesti omavarainen.

Lämmitystä vuodenaikojen rytmissä

Haltian alla olevaan kallioon on porattu 15 porakaivoa, jotka ulottuvat noin 250 metrin syvyyteen. Haltian lämmitys ja jäähdytys perustuu niissä kulkeviin maalämpöputkiin, joita on yhteensä 11 kilometriä. Putkissa kiertää noin 20 kuutiometriä maalämpönestettä, jonka mukana lämpöenergiaa siirretään Haltian ja kallioperän välillä. Maalämpöneste sisältää etanolia ja vettä.

Talvella lämpöä otetaan kallioperästä

Kallioperään on varastoitunut miljoonien vuosien aikana auringon lämpöä, jota pystytään talvella käyttämään Haltian lämmittämiseen. Maalämpöneste kiertää lämmönsiirtoputkissa kallioon, jossa kallioperään varastointunut lämpö lämmittää sen. Neste palaa rakennukseen lämmenneenä.

Rakennuksessa lämpöpumppu ottaa maalämpönesteestä lämpöä eli jäähdyttää sitä. Pumppu nostaa ottamansa lämmön lämpötilatasoa edelleen ja siirtää sen sitten rakennuksen lämmitysjärjestelmään, esimerkiksi lattialämmitykseen ja lämpöpattereihin. Jäähtynyt maalämpöneste palaa jälleen putkia pitkin maan sisään, jossa maan luonnollinen lämpö lämmittää sen uudelleen.

Kesällä kallio viilentää Haltian

Kesähelteillä rakennuksiin tulee ylilämpöä eli sisälämpötila pyrkii nousemaan haluttua korkeammaksi. Silloin sisäilmaa täytyy jäähdyttää eli poistaa siitä liika lämpö. Normaalisti lämpö siirretään jäähdytyslaitteiden avulla ulkoilmaan.

Haltian katto

I Haltia avlägsnas värme ur inneluften bland annat med fläktkonvektorer och kylbafflar, i vilka det cirkulerar kallt vatten. När det svala vattnet tar åt sig värme ur byggnaden värms det upp. Värmen som bundits i vattnet överförs tillbaka till byggnadens jordvärmesystem och leds i jordvärmerören till berggrunden. Efter vinterns uppvärmningsperiod har berggrundens temperatur sjunkit något under normaltemperaturen. Då den varma köldbärarvätskan leds från Haltia till berget, kyls vätskan ner: den avger alltså värme till marken och kommer sedan tillbaka till byggnaden nedkyld. Samtidigt uppvärms berggrunden en aning.

Solstrålar tas till vara

Också solfångarna på Haltias tak samlar in energi för uppvärmningssystemet. De så kallade vakuumrörssolfångarna fungerar så att solens strålar reflekteras genom vakuumet från en svart yta, och både ytan och värmeöverföringsmediet inne i solfångaren uppvärms. Tack vare vakuumet stannar värmen i röret, för den omgivande luften kommer inte åt att kyla ner det. Värmeöverföringsmediet värmer upp den köldtåliga vätska som går från solfångarna till Haltias uppvärmningssystem. Den uppvärmda vätskan används tillsammans med jordvärmen till att värma Haltias bruksvatten samt vattnet i tilluftsaggregaten, värmeelementen och golvvärmerören. Om solfångarna producerar mer värme än man behöver just för tillfället kan överskottsvärmen ledas till bergrrunden med kolbärarvätskan i jordvärmesystemet. På detta sätt kan man också förhindra att solfångarna överhettas. Målet är att endast 25 procent av Haltias uppvärmningsenergi i framtiden – tack vare hybridenergin från berget och solen – härstammar från elnätet. Haltia använder miljömärkt Ekoenergi.

Spillvärme tas också till vara

Den spillvärme som kylanordningarna och de övriga maskinerna producerar till tas till vara och överförs med hjälp av värmeväxlare till byggnadens jordvärmesystem. Beroende på årstid och behov används spillvärmen för uppvärmning av Haltia eller lagras i berggrunden.

Vatten används sparsamt

De automatiska vattenkranarna och vattenfria pissoarerna skär ner Haltias vattenförbrukning. Om somrarna värms bruksvattnet främst upp med energi från solfångarna och om vintrarna med bergvärme.

Luftkonditionering enligt antalet besökare

Haltias aktiva, självreglerande luftkonditioneringssystem reagerar på antalet personer i byggnaden. Systemet möjliggör också övervakning och reglering av inneluftens kvalitet. I Haltia finns det flera skilda lokaler med egen ingång, och därför behöver man inte ha luftkonditioneringen påkopplad i hela byggnaden om endast en del av lokalerna används. Haltias inneluft regleras med automatiska system så att endast den mängd frisk luft tas in i byggnaden som behövs just då, så luftkonditioneringen är alltid optimal och energi går inte till spillo. Systemet förbrukar bara lite el men garanterar ändå att inneluften är av god kvalitet. Spillvärmen från ventilationssystemet tas till vara och används för förvärmning av tilluften.

Elektricitet

Lokalerna i Haltia kan anpassas enligt behov, och man har strävat efter samma egenskap i eltekniken i huset. Byggnadens jordvärmesystem reducerar elförbrukningen, då elen inte används för uppvärmning och avkylning. Målet är att Haltia, tack vare solenergi och jordvärme, i framtiden är så självförsörjande med el som möjligt. Man strävar efter att den eventuella utomstående elen som behövs för att täcka elförbrukningen kommer från förnybara källor.

Smart belysning reglerar sig själv

Belysningen och utställningstekniken står för största delen av Haltias elförbrukning. Byggnaden har planerats så att det naturliga ljus som strömmar in genom fönstren kan utnyttjas så mycket som möjligt i till exempel entréhallen och restaurangen. Däremot har man stängt ut det naturliga ljuset från utställningslokalerna så att utställningslampornas effektbehov hålls så litet som möjligt. I Haltias utomhusbelysning används LED-lampor. Man har minskat elförbrukningen för inomhusbelysningen i Haltia med hjälp av rörelse- och närvarodetektorer. Rörelsedetektorer finns bl.a. i hjälputrymmena, toaletterna och gångarna. Då ingen rör sig i gångarna är belysningen bara 10 procent av normalnivån, en så kallad skymningsbelysning, och vid behov ökar ljuset igen till normalnivån. Det lönar sig inte att släcka lysrörsarmaturen helt och hållet, för släckning av lysrör förkortar deras livslängd. Den lägre belysningsnivån minskar elförbrukningen och förlänger lampornas livslängd. Belysningen vid personalens arbetsplatser styrs av närvarodetektorer, som är noggrannare än rörelsedetektorer och upptäcker till och med fingrarnas rörelser över tangentbordet. Haltias utställningslokaler har utrustats med energisparande apparater. Med utställningarnas centraliserade och fjärrstyrda kontrollteknik kan man kontrollera och stänga av hela utställningsapparaturen då den inte behövs.

Hissens inbromsningsenergi tas till vara

I Haltia finns det en hiss som betjänar hela naturcentrumet. Hissens inbromsningsenergi tas till vara och används då behov uppstår. Med den energi man får från hissen skulle man köra en tvättmaskin tre gånger om dagen året runt.

Sol ur vägguttag

I framtiden, då tekniken gått ännu lite framåt, kommer Haltia att få solpaneler som producerar solenergi som kan överföras till elnätet. Solpanelerna höjer Haltias självförsörjningsgrad vad gäller energi.

Reservgenerator håller Haltia i gång vid elavbrott

Haltia är byggt av trä. Därför har man med ett reservsystem säkerställt att husets släckningssystem fungerar också vid elavbrott. Reservgeneratorn drivs med dieselolja och garanterar att systemet fungerar om det uppstår en eldsvåda. Reservgeneratorn används dock också för annat, då den kan överföra elström till byggnadens elnät också vid vanliga elavbrott. Därför fungerar Haltia nästan normalt även vid elavbrott: reservgeneratorn börjar efter en 15 sekunders fördröjning förse byggnadens belysning, utställningsteknik och andra verksamheter med el till nästan 100 procent.

This post is also available in: FI EN